$3 Million Fund to Create 25 Marketplaces for Kik Messenger’s Token